Admin

Ms. Wu

Emily

Welcome to the 2018-2019 school year!!!!!!!

I teach Algebra I and Algebra II.

SCHEDULE:
Period 1 Algebra II (N124)
Period 2 Algebra I (N124)
Period 3 Plan (N124)
Period 4 Algebra I (N124)
Period 5 Algebra I (N124)
Period 6 Plan/Study Hall (N210/N124)
Period 7 Algebra II (N124)

OFFICE HOURS:
7:15-7:55am Monday, Tuesday, Friday (N124)

EMAIL:
emily.wu@jeffco.k12.co.us

VOICEMAIL:
303-982-1313